erb

Exekutorský úřad Rokycany

Exekuční činnost, právní pomoc

Kontaktujte nás

Mgr. Petr Micka, soudní exekutor

 

Mgr. Petr Micka je soudním exekutorem, jenž byl pověřen, aby zřídil a vedl exekutorský úřad se sídlem v Rokycanech.

Své služby je však oprávněn poskytovat a činnost vykonávat na celém území České republiky.

Exekutorský úřad Rokycany soudního exekutora Mgr. Petra Micky Vám nabízí tyto služby:

     - exekuční činnost (tj. nucené vykonávání rozhodnutí)

     - další činnost, kterou se rozumí:

  1.                - sepisování exekutorských zápisů
  2.                - doručení a sepis oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání
  3.                - poskytování právní pomoci
  4.                - dobrovolné dražby
  5.                - autorizovaná konverze dokumentů
  6.                - exekutorské úschovy

 

Podání v elektronické podobě jsou přijímána prostřednictvím:
Elektronické adresy podatelny exekutorského úřadu: info@exekutorcr.cz
Prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky soudního exekutora: xd24rz4

Maximální celková velikost elektronické zprávy (email, datová schránka) doručované k rukám soudního exekutora včetně
vložených dokumentů je max. 20 MB. 
Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva
soudnímu exekutorovi doručena. 

Soudní exekutor přijímá v souladu s procesními předpisy podání v elektronické podobě
(např. návrhy na zahájení řízení, vyjádření účastníků, opravné prostředky, přihlášky do dražebních jednání aj.) 
a jejich přílohy v textové podobě doručené na elektronickou adresu soudního exekutora nebo prostřednictvím 
datové schránky POUZE v datových formátech dokumentů:
PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF (ust. § 42 odst. 1 občanského soudního řádu). Doporučený formát je .pdf

Soudní exekutor dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené soudu na elektronickou adresu
(emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů: 
PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3 a WAV. 

Tyto dokumenty musí být doručeny spolu s průvodním podáním v elektronické podobě, ze kterého bude zřejmé, které věci se týkají.

Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému
soudního exekutora, považuje se takové elektronické podání v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech 
výkonu spisové služby, za nedodané a soudní exekutor je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. 
O tomto bude podatel zprávy vyrozuměn.

Technický nosič dat
Na technických nosičích dat je možno podávat soudnímu exekutorovi zejména statické obrazové, dynamické obrazové
nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3 a WAV, které slouží 
jako důkazy v probíhajícím exekučním řízení a jež pro svou velikost nelze zaslat soudnímu exekutorovi jiným způsobem. Spolu s technickým 
nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.
 
Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
Úřední deska