Exekutorské zápisy

Exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci

Soudní exekutor osvědčí ve formě exekutorského zápisu na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci. Tímto způsobem lze např. zajistit důkaz v občanském soudním řízení podle § 78a o.s.ř. Exekutorské zápisy jsou veřejnými listinami a podle § 135 odst. 1 o.s.ř. potvrzují, není-li prokázán opak, i pravdivost toho, co je exekutorskými zápisy osvědčeno.

Cena:

Cena je stanovena ve vyhlášce č. 196/2001 Sb., a je stejná jako za sepis notářských zápisů o osvědčení právně významné skutečnosti.

Cena za exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci se odvíjí z hodnoty předmětu úkonu (např. výše zaplacené částky) anebo z obvyklé ceny věci. Zde uvádíme orientační tabulku cen exekutorských zápisů včetně DPH.

Při plnění do 100.000,- Kč 2.400,- Kč
Při plnění do 500.000,- Kč 2.400,- Kč – 8.160,- Kč
Při plnění do 1,000.000,- Kč 8.160,- Kč – 11.760,- Kč
Při plnění do 3.000.000,- Kč 11.760,- Kč – 18.960,- Kč
Při plnění do 20,000.000,- Kč 18.960,- Kč – 59.760,- Kč
Při plnění do 30,000.000,- Kč 59.760,- Kč – 71.760,- Kč
Při plnění převyšující 30,000.000,- Kč 71.760,- Kč – 113.760,- Kč
  • Nelze-li hodnotu předmětu úkonu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady, činí cena za sepis exekutorského zápisu o osvědčení skutkového děje částku 6.000,- Kč (včetně DPH).
  • Je-li exekutorský zápis sepsán ve formě pokračujícího exekutorského zápisu (dvě a více jednání), navyšuje se cena exekutorského zápisu o 360,- Kč (včetně DPH) za každý pokračující exekutorský zápis. Cena za pokračování v exekutorském zápise, který původně sepsal jiný soudní exekutor, činí 1.200,- Kč (včetně DPH).
  • Cena nezahrnuje náhrady hotových výdajů (např. poštovné, cestovní výdaje), které jsou účtované v prokázané výši.
  • Po předchozím upozornění exekutorem může být cena zvýšena o 100%, jde-li o věc složitou nebo obtížnou nebo časově náročnou, je-li k jejímu vyřízení nutné použít cizího práva nebo cizího jazyka, provádí-li se sepis exekutorského zápisu na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů mimo svoji kancelář a v době od 18.00 hod do 6.00 hod. nebo ve dnech pracovního klidu.
Úřední deska