Další služby

Poskytování právní pomoci – Soudní exekutor může poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností. Soudní exekutor upozorňuje na skutečnost, že nemůže z důvodu střetu zájmů poskytovat právní pomoc oprávněnému a povinnému v řízení, ve kterém je pověřen provedením exekuce.

Cena:

Cena je určena v písemné dohodě, ve které lze odkázat na vyhlášku č. 177/2000 Sb. (advokátní tarif) a v případě zastupování v řízení na vyhlášku č. 484/2000 Sb. Jedná se o stejné ceny, které za své služby požadují advokáti při své činnosti.

Autorizovaná konverze dokumentů – Soudní exekutor provádí na žádost autorizovanou konverzi dokumentů z listinné podoby do elektronické podoby a z elektronické podoby do listinné podoby. (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

Cena:

36,- Kč (včetně DPH) za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu

Exekutorské úschovy – Soudní exekutor může v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci. (Např. v souvislosti s vkladovým řízením u katastrálního úřadu)

Cena:

V případě úschovy peněz a cenných papírů je cena je stanovena ve vyhlášce č. 196/2001 Sb., a je stejná jako u notářských úschov.

Cena za úschovu peněz a cenných papírů se odvíjí z hodnoty uschovaných peněz. Zde uvádíme orientační tabulku cen exekutorských zápisů včetně DPH. 

Při úschově do 100.000,- Kč 1.200,- Kč – 1.440,- Kč
Při úschově do 500.000,- Kč 1.440,- Kč – 4.320,- Kč
Při úschově do 1,000.000,- Kč 4.320,- Kč – 6.720,- Kč
Při úschově do 10.000.000,- Kč 6.720,- Kč – 28.320,- Kč
Při úschově převyšující 10,000.000,- Kč 28.320,- Kč – 52.320,- Kč
  • Nelze-li hodnotu cenného papíru určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady, činí cena za sepis exekutorského zápisu o osvědčení skutkového děje částku 1.800,- Kč (včetně DPH).
  • Cena nezahrnuje náhrady hotových výdajů (např. poštovné, cestovní výdaje), které jsou účtované v prokázané výši.
  • Po předchozím upozornění exekutorem může být cena zvýšena o 100%, jde-li o věc složitou nebo obtížnou nebo časově náročnou, je-li k jejímu vyřízení nutné použít cizího práva nebo cizího jazyka, provádí-li se sepis exekutorského zápisu na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů mimo svoji kancelář a v době od 18.00 hod do 6.00 hod. nebo ve dnech pracovního klidu.

V případě úschovy movitých věcí je cena je stanovena ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., a je stejná jako za správu majetku advokáty.

Cena za úschovu movité věci se stanoví ve výši 1.200,- Kč (včetně DPH). 

Úřední deska