Informace pro dlužníky

V případě, že jste dlužníkem (povinným v exekučním řízení) Vás vyzývám, abyste dobrovolně uhradil vymáhanou pohledávku s příslušenstvím a náklady exekuce na účet č. 246916748/0300 vedený u ČSOB, a.s. Aby byla Vaše platba řádně identifikována, je třeba uvést variabilní symbol, který odpovídá spisové značce bez uvedení 168 Ex a je uveden bez lomítka (např. u spisové značky 168 Ex 30/11 je variabilním symbolem 3011, u spisové značky 168 Ex 12/11 je variabilním symbolem 1211).

Lze též použít poštovní poukázku typu A s uvedením účtu 246916748/0300 a variabilního symbolu, který odpovídá spisové značce bez uvedení 168 Ex a je uveden bez lomítka (např. u spisové značky 168 Ex 30/11 je variabilním symbolem 3011, u spisové značky 168 Ex 12/11 je variabilním symbolem 1211).

Pohledávku lze též uhradit v hotovosti na podatelně exekutorského úřadu Rokycany, adresa Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany.

Výše uvedenými způsoby se vyhnete přímému kontaktu s pracovníky Exekutorského úřadu, kteří jsou oprávněni činit úkony směřující k prodeji movitých věcí.

Soudní exekutor dále upozorňuje, že veškerá peněžitá plnění se hradí k rukám soudního exekutora (ustanovení § 46 odst. 4 první věta exekučního řádu).

Soudní exekutor doporučuje povinným, aby se řídili výzvou, která je jim zasílána společně s usnesením o nařízení exekuce, neboť tímto způsobem lze výrazně ušetřit na nákladech exekučního řízení.

Úřední deska