Exekuční činnost

Soudní exekutor provádí nucený výkon povinností přiznaných v rozhodnutích soudů (např. rozsudky, usnesení, platební rozkazy, v rámci náhrady škody i trestní příkazy), v rozhodnutích státní správy a samosprávy (platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty) a dále povinnosti vyplývající z exekutorských a notářských zápisů s doložkou vykonatelnosti, nesplnil-li dlužník povinnosti v těchto rozhodnutích nebo zápisech včas a řádně.

Exekuční řízení se zahajuje na návrh oprávněného (tj. věřitele z výše uvedených rozhodnutí). Zde uvádíme vzorový návrh na nařízení exekuce.

Vzorový návrh

Okamžikem doručení návrhu na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi a dále po celou dobu exekučního řízení neběží promlčecí lhůta ohledně vymáhaného nároku.

Soudní exekutor v rámci pověření provedením exekuce lustruje majetek povinného a vydává příslušné exekuční příkazy, kterými tento majetek postihuje za účelem splnění vymáhané povinnosti.

Vymožené plnění může být oprávněnému poukázáno ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo exekučním soudem oznámeno soudnímu exekutorovi, že usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě bude oprávněnému zasláno i částečně vymožené plnění, přesahuje-li částku 1.000,- Kč. Další částečná plnění budou poukázána oprávněnému vždy ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byly finanční prostředky pro oprávněného připsány na účet soudního exekutora.

Soudní exekutor provádí exekuci až do úplného vymožení pohledávky, která je specifikována v usnesení o nařízení exekuce a dále pohledávky, která bude v rámci exekučního řízení stanovena v příkaze k úhradě nákladů exekuce.

Cena:

Pro oprávněného

  • V případě vymožení pohledávky neplatí oprávněný žádné náklady, neboť tyto nese v plné výši povinný.
  • V případě zastavení exekučního řízení se zkoumá, z jakého důvodu bylo toto řízení zastaveno.

1) Způsobí-li zastavení exekuce povinný, ponese veškeré její náklady; zaviní-li oprávněný zastavení exekuce, může mu být uloženo zaplatit náklady exekučního řízení.

2) Bude-li exekuce zastavena pro nemajetnost povinného, může být oprávněnému uloženo zaplatit náhradu hotových výdajů v paušální částce 3.500,- Kč (případně v prokázané vyšší částce) a DPH z této částky. V tomto případě však lze v souladu s ust. § 89 exekučního řádu předem dojednat se soudním exekutorem i jinou výši náhrad hotových výdajů. Nejoptimálnějším způsobem minimalizace případných dalších plateb od oprávněného je zaplacení zálohy v předem dojednané výši na náklady exekuce.

Lze tedy již při samém zahájení exekuce přesně stanovit případné další náklady oprávněného spojené s exekučním řízením.

Zvolte si způsob úhrady těchto nákladů, který Vám vyhovuje, a kontaktujte nás.

Pro povinného

Výše nákladů exekučního řízení se řídí vyhláškou č. 330/2001 Sb. a v konkrétním případě je stanovena příkazem k úhradě nákladů exekuce, případně usnesením.

Úřední deska